woensdag 30 juni 2010

Biodiversiteit en de ideale bank


Veel spaarders zeggen van bank te veranderen als hun bank betrokken is bij de financiering van bedrijven die ernstige schade toebrengen aan mens en/of milieu.
Toch hebben de meeste mensen geen idee wat de bank(en) met hun spaargeld uitspookt. De spaarder weet gewoon weg niet waar deze informatie te vinden is.

Anders is het als het gaat om het vinden van de hoogste rente. Massaal lijken de banken zich hierbij te verdringen om de gunst van de spaarder. De concurrentie is hierbij veelal gericht op de cold hard cash (hoogste rente). Informatie genoeg dus!

Met steun van spaarders wil hoogsterente.nl een bijdrage leveren om de financiële sector te verduurzamen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te bevorderen. Dit door de spaarder beter en vollediger te informeren, zodat de spaarder zich bewust is dat er meer te kiezen valt dan een spaarrekening met de hoogste rente.
Dit doen ze door de 'ethiek score' te vermelden, die gebaseerd is op gegevens van de Eerlijkebankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Dierenbescherming, Milieudefensie en FNV mondiaal. Een bank die ‘goed’ scoort op ethiek houdt rekening met de economische, sociale en ecologische effecten van hun investeringen, zowel voor de korte- als lange termijn.

Zo kiezen sommige banken ervoor om leningen te verstrekken aan bijvoorbeeld bedrijven die zich schuldig maken aan lozingen van schadelijke stoffen, ontbossing of bedreiging van biodiversiteit.

Kortom, omdat de banken niet alleen verschillen op het gebied van spaarrentes maar óók in werkwijze als het aankomt op het milieu, willen de spaarders hierover beter informeren. Zodat zoveel mogelijk spaargeld met meer oog voor mens en milieu wordt geïnvesteerd. Goed voor de spaarders, (de biodiversiteit) en een betere wereld!

dinsdag 29 juni 2010

Sababank brengt surveys over biodiversiteit

Het vrij via internet toegankelijke, internationale wetenschappelijke
tijdschrift “PLoS ONE bracht aan de vooravond van de door de Verenigde Naties voor 22 mei
afgekondigde ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’, een speciale
collectie uit over de biodiversiteit van de Sababank.

Onderzoekers van Conservation International en verschillende partners, in samenwerking
met het Antilliaanse departement Milieu & Natuur, rapporteren in deze
bundel over een aantal surveys van de biodiversiteit van de Sababank.

Deze bundel is de eerste “peer-reviewed”, vrij via internet
toegankelijke collectie van wetenschappelijke publicaties, voortkomend
uit het “Marine Rapid Assessment Program” (RAP) van Conservation
International en geeft een uniek overzicht van de rijkdom van de Sababank.

donderdag 24 juni 2010

Grow Your Meal

Ben je docent en wil je graag aandacht besteden aan gezonde voeding en ontwikkelingssamenwerking? Dan is Grow Your Meal iets voor jou. Het is geen gewoon lespakket, maar een spannend spel op het internet. Tijdens het spel leren kinderen op een uitdagende manier over kinderrechten; gezonde voeding; ontwikkelingssamenwerking en over Bolivia.

Ook leren ze om te overleggen, strategisch te denken en democratisch keuzes te maken.Het doel voor de klas is om op een stuk land zo gevarieerd mogelijk voedsel te verbouwen. Scholen in heel Nederland kunnen meedoen en strijden tegen elkaar. De groepen die het beste spelen, komen in de finale en maken kans op een Boliviaanse Sterrenlunch op school, bereid onder leiding van een beroemde topkok!

Praktische zaken:
* Grow Your Meal is geheel gratis.
* Om het spel te spelen is er minimaal één computer met internet nodig.
* Het kost 30 minuten voor de docent om de handleiding door te nemen. Dan is het nog per lesuur 10 minuten aan voorbereidingstijd.
* Speelduur van het spel is maximaal 4 uur.
* De spelweek is van 12 november tot en met 19 november.
* Het lesproject is met name bedoeld voor groep 7 EN 8. (Het is dus mogelijk om twee klassen van de school mee te laten doen.)
* Aanmelden via www.growyourmeal.nl.

woensdag 23 juni 2010

Plastic vergaat nietPlastic vergaat niet. Het breekt af in minuscule stukjes, die onderdeel van het water gaan uitmaken. Die stukjes komen in de voedselketen terecht of zakken naar de bodem. Het gif raakt volgens haar steeds geconcentreerder omdat het andere gifstoffen aantrekt, zo staat beschreven in het boek Plastic Soep.

Jesse Goossens, schrijver van Plastic Soep, begrijpt niet goed waarom de schadelijke stoffen niet worden vervangen door alternatieven. De markt geeft steeds aan dat dit te duur is, maar uit onderzoek blijkt dat op een goedkopere manier plastic kan worden gemaakt, stelt zij.

Hoe het ook zij, wie gaat winkelen kan het best een stoffen tas meenemen, of een tas van gerecycled materiaal . Plastic tassen zijn belastend voor het milieu. Niet alleen is het produceren van zulke tassen vervuilend, maar als u ze weggooit, worden ze verbrand met de rest van uw vuilnis. Er komen giftige stoffen vrij wanneer plastic wordt verbrand.

De alternatieve voor de plastic tas hoeven niet suf te zijn:

Stella McCartney heeft voor deze zomer een tassencollectie ontworpen voor LeSportsac. Alle tassen zijn gemaakt van 100% gerecycled polyester.
De complete tassencollectie is online te koop via www.LeSportsac.com.

Het Zwitserse bedrijf FREITAG staat bekend om de tassen en accessoires, gemaakt van oude dekzeilen van vrachtwagens, gebruikte autogordels, fietsbanden en airbags. Deze materialen worden tot nieuwe, functionele tassen verwerkt.
Voor informatie, verkooppunten of de online shop, kunt u terecht op www.FREITAG.ch.

Duurzame Dinsdag

Op de eerste dinsdag van september is het op het Binnenhof weer Duurzame Dinsdag . Op Duurzame Dinsdag wordt het Duurzame Koffertje met de antwoorden van de samenleving, in de vorm van honderden initiatieven, op het gebied van duurzaamheid aangeboden aan een vertegenwoordiger van het kabinet. Vanaf nú kan iedereen weer initiatieven indienen via duurzamedinsdag.nl.

Ook dit jaar hopen we weer honderden duurzame initiatieven van burgers, bedrijven, verenigingen, stichtingen of overheden in het Duurzame Koffertje te verzamelen. Dit jaar heeft (ook al is ze demissionair) minister Verburg al aangegeven de koffer in ontvangst te willen nemen. Van alle initiatieven wordt een analyse gemaakt die de initiatieven zal vergezellen in het Duurzame Koffertje. Op basis hiervan ontvangt de politiek een krachtige boodschap over hoe tot een duurzamere samenleving te komen. Daarmee is Duurzame Dinsdag dé dag dat de samenleving met antwoorden komt!

Het duurzame lintje
Een landelijke jury zal de beste initiatieven op 7 september belonen met prijzen. Daarnaast zullen mensen die hun sporen verdiend hebben in duurzaamheid en daar een bijzondere bijdrage in hebben geleverd door demissionair minister Huizinga worden onderscheiden middels een Duurzaam Lintje.

Doen!
Namens de partnerorganisaties van Duurzame Dinsdag roept Michaela Hogenboom, jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties, iedereen op tot het indienen van initiatieven.

Ken je iemand die met een leuk duurzaam idee of plannetje rondloopt? Of misschien jijzelf? Tot 1 juli kunnen alle initiatieven ingediend worden via: http://www.duurzamedinsdag.nl/. Of wil je iemand nomineren voor het Duurzame Lintje, dan kan dat ook op http://www.duurzamedinsdag.nl/.


Duurzame Dinsdag in de regio
Naast de landelijke Duurzame Dinsdag vinden er in een aantal provincies ook regionale nazorgtrajecten plaats. Kansrijke ideeën worden gekoppeld aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere initiatieven en financiers of fondsen die een rol kunnen spelen bij het realiseren van het initiatief. Ook dit jaar vind er weer een Zuid-Hollandse editie plaats en na het grote succes van vorig jaar zal er waarschijnlijk ook weer een Noord-Hollandse Duurzame Dinsdag plaatsvinden.

maandag 21 juni 2010

Nieuwe Energie
Al in 2050 zou Nederland op volledig hernieuwbare energie kunnen en moeten draaien, volgens het duurzaamheidsoverleg politiek partijen (DOPP). Dit belangrijke initiatief door en voor burgers kunt u vinden op http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

risico
Er is een aanzienlijk risico dat de fossiele energiebronnen niet kunnen voorzien in de verwachte stijgende wereldwijde vraag naar betaalbare energie. Dit leidt tot prijsstijgingen, recessies, armoede, sociale onrust, geopolitieke spanningen en in het uiterste geval tot oorlog. Daarnaast leidt het huidige beleid tot een versterkte klimaatverandering met grote ecologische en economische schade tot gevolg.

uitweg
De enige uitweg is een vastberaden keuze voor de toekomst. Daarom moet er een versnelde omslag komen naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050. De jaarlijks energiebesparing wordt opgeschroefd naar 3% en de jaarlijkse groei in hernieuwbare energie wordt versneld naar 7%. Een omslag die veel van ons land zal vergen, maar ook belangrijke voordelen biedt in de vorm van ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu.

Verandering in technologie, economie en gedrag is nodig. Energiebesparing is aantoonbaar rendabel en vervanging van conventionele energie door hernieuwbare energie is technisch mogelijk. Alle geraadpleegde adviesbureaus en kennisinstellingen geven aan dat techniek niet zozeer het probleem is. Toch zijn er in de praktijk diverse drempels die de gewenste ontwikkeling tot op heden vertragen. De uitdaging is om de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden voor deze omslag te creëren. Burgers en bedrijven willen dat de overheid krachtig en inspirerend leiderschap in energietransitie toont. Een consistente lange termijn koers met een stevig en samenhangend pakket aan beleidsinstrumenten is nodig om drempels voor vernieuwing weg te nemen, ruimte te geven aan decentrale burger initiatieven en innovatief ondernemerschap. Dit kan door middel van een beproefd recept: de Deltawet. Maar dan voor Nieuwe Energie.

Een wettelijk vastgelegd teruglevertarief is daarbij cruciaal voor een consistent en stimulerend investeringsklimaat ten aanzien van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Ook de consequente invoering en stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door fiscale vergroening is essentieel. Een Nationaal Energietransitie Fonds bevordert de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie. De overheid dient te investeren in een energie infrastructuur die in alle opzichten klaar is voor de 21e eeuw. De uitdaging ligt in het realiseren van slim transport en waar nodig opslag van energie zodat het variabele hernieuwbare energieaanbod goed afgestemd kan worden op de vraag.

Duurzame energie wordt de standaard en fossiele energie wordt uitgefaseerd. Alle energieleveranciers in Nederland moeten wettelijk een toenemend aandeel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in hun energiemix hebben. Nieuwbouw van conventionele centrales is in economische en ecologische zin niet verantwoord en dus is een stop wenselijk vanwege de onomkeerbare effecten op de energiehuishouding. Als het marktinitiatief achterblijft dan dient de overheid de groei van hernieuwbare energieproductie te versnellen door grootschalige projectontwikkeling gevolgd door terugverkoop aan de markt. Nederland verzilvert de potentie om tot de wereldwijde top-10 in ‘clean-tech’ industrie te gaan behoren. Het subsidiestelsel wordt drastisch vereenvoudigd en verbeterd. Innovatienetwerken en -broedplaatsen worden gestimuleerd.

De overheid bevordert energie-efficiënt gedrag door onder meer een sterk verbeterd openbaar vervoer, strengere productnormen en verplichte toepassing van energiebeheer in gebouwen. Vergunningsaanvragen specifiek voor energiebesparende maatregelen dienen binnen zes weken te zijn afgehandeld, anders mogen de maatregelen worden uitgevoerd. Het goederenvervoer wordt aanzienlijk energie-efficiënter door zuinige voertuigen, verbetering van de binnenwaterwegen en Europese transportregels.

Onze ambitie is net zo groot als de uitdagingen waarvoor wij nu staan. Het realiseren daarvan zal een bijzonder grote inzet vragen van burgers, bedrijfsleven en overheid. De maatregelen zijn stevig, maar geen enkele natie is beter geworden door achterover te leunen. Als we onze welvaart en welzijn in de komende decennia willen zekerstellen, dan moeten we bereid zijn om de doodlopende weg van onze verspillende en vervuilende economie te verlaten en JUIST NU te kiezen voor de nieuwe energie die Nederland nodig heeft

Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen
Het duurzaamheidsoverleg politieke partijen (DOPP) is een samenwerkingsverband van 7 partijcommissies die zich binnen bestaande politieke partijen bezighouden met duurzame ontwikkeling:

* CDA Duurzaamheidsberaad
* ChristenUnie TPC Duurzaamheid
* D66 Platform Duurzame Ontwikkeling
* GroenLinks Milieunetwerk
* PvdA Landelijke werkgroep Milieu, Energie en Economie (LME2)
* SGP Wetenschappelijk Instituut Werkgroep Energie
* VVD Commissie Milieu & Duurzaamheid

De basis voor deze samenwerking is het besef dat duurzaamheidsproblemen (zoals klimaatverandering en olieschaarste) vragen om een pragmatische en effectieve strategie die partijoverstijgend is. Vanuit deze ambitie presenteerde het DOPP op 16 maart 2010 in Den Haag haar eerste partijoverstijgend voorstel om te komen tot een versnelde transitie naar volledig hernieuwbare energie. Dit voorstel is tot stand gekomen door een unieke “open-source” samenwerking van bovengenoemde politieke denktanks, waarbij experts en deskundigen op het gebied van energie en energietransitie afkomstig van adviesbureaus, brancheorganisaties, NGO’s, wetenschappers, kennisinstellingen, ondernemers en ambtenaren benaderd zijn om input te leveren. Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijk studies en ingediende papers. In totaal hebben 156 mensen actief aan dit partijoverstijgende document meegewerkt.

Klik op deze link om het volledige rapport (pdf, 1,4 MB) te downloaden: www.duurzaamheidsoverleg.nl/NL_krijgt_nieuwe_energie.pdf

21 juni in Leiden: Magnetisch Groen

Het beeldende kunstproject OPENLUCHTHOTEL geeft bewoners van Leiden, toeristen en forensen, studenten en oud-studenten, de unieke kans om op de kortste nacht van het jaar op verschillende bijzondere locaties in het centrum van Leiden te overnachten onder de blote hemel. De stad zal die nacht naar een idee van Geert van der Velden (artistiek leider van Fields of Wonder), worden omgetoverd tot het grootste openluchthotel van de wereld. Op ongeveer 25 verschillende locaties in de stad zullen gastenkamers in de openlucht worden ingericht. Stel u voor: slapen in de tuin van de Lakenhal, in een Japanse ‘buitenkamer’, in een naar lavendel geurend hofje, naar de sterren kijken vanaf een kingsize knuffelbel, of wakker worden op strobed. In de Hortus Botanicus zullen er voor ongeveer 100 gasten kleine kamers en grote zalen worden ingericht. Leidse kunstenaars en vormgevers verzorgen de inrichting van de gastenkamers.
De Hortus zal dienst doen als reserveringsbureau en hotellobby. Zie voor meer informatie:
www.openluchthotel.nu


Eerder die dag organiseert Fields of Wonder als openingsevenement voor de zomer een high tea in het Stevenspark (wijk Stevenshof). Bewoners van de wijk worden van harte uitgenodigd om aan te schuiven en gezamenlijk het begin van de zomer te vieren. Iedereen wordt verzocht zijn/haar eigen theepot mee te nemen. We vragen voor deze activiteit een kleine bijdrage in de kosten van €5 per persoon.
Aanvang: 13.32 u. precies.
Graag reserveren via info@fieldsofwonder.nl of telefonisch: 0630132255.

Deze feestelijke high tea is onderdeel van Magnetisch Groen 2, de tweede in een reeks van vier stadsexpedities onder de naam Magnetisch Groen. Het begin van de lente is op 20 maart gevierd met een bijzondere expeditie langs stedelijk groen, van Leiden CS naar de Stevenshof. Op 21 juni staat ons de tweede expeditie te wachten in het teken van het begin van de zomer. Dit keer leidt de expeditie ons naar de Leidse Hortus Botanicus. Er wordt een fietstocht uitgezet die twee keer wordt gereden. Onderweg zullen er theatrale acties te beleven zijn waardoor de deelnemers op verrassende wijze met het stedelijk groen worden geconfronteerd.
Deelname is gratis.
Vertrek: wijkcentrum Stevenshof
Aanvang eerste tocht: 16.00 uur, de tweede vertrekt om 18.00 uur.
Duur van de tocht ongeveer anderhalf tot twee uur.

De tocht sluit aan bij het avondprogramma in de Hortus, waar vanaf 19.30 mensen welkom zijn op het Midzomernachtfeest. De Hortus rekent entree.
Zie: www.hortus.leidenuniv.nl

zondag 20 juni 2010

Fosfaat teruggewonnen


Fosfaat wordt gebruikt voor de productie van medicijnen, schoonmaakmiddelen en kunstmest. Het is essentieel voor onze voedselvoorziening. Daarnaast is een overschot aan de delfstof in het oppervlaktewater slecht voor het milieu. ,,Het levert dus een milieu- en een financieel voordeel op om het terug te winnen'', aldus directeur Marcel Lefferts van SNB. Onderzoekers schatten dat de stof over ruim honderd jaar op is.

Nieuwe technieken zorgen ervoor, dat onderzoekers steeds beter sulfaat uit afvalwater kunnen halen.Deze maand is de stof, die wereldwijd aan het opraken is, voor het eerst teruggewonnen uit Utrechts afvalwater door middel van nieuwe technieken. In totaal wordt landelijk nu ongeveer 20 procent van al het fosfaat uit het rioolwater gerecycled. Dat meldden Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

SNB wint fosfaat terug uit de as die achterblijft na het verbranden van slib, het overblijfsel van afvalwater. Dat kan alleen als er zo min mogelijk ijzer in het slib zit. Het Utrechtse afvalwater wordt nu dusdanig bewerkt dat het ijzergehalte laag genoeg blijft.

Het bedrijf heeft de enige slibverbrandingsinstallatie in Nederland waar met deze technieken gewerkt wordt. ,,Doel is om uiteindelijk 50 procent van het fosfaat uit het Nederlandse water te kunnen halen'', stelt Lefferts.

donderdag 17 juni 2010

dertien nieuwe natuurparels


Unesco, de wetenschaps- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, heeft dertien nieuwe gebieden uitgeroepen tot beschermde biosfeer. Natuurpareltjes in onder meer Ethiopië, Zimbabwe, Iran en Mexico maken nu deel uit van de 564 sites in 109 landen. Ook Europa krijgt nieuwe biosfeerreservaten in Polen, Slovenië en Zweden. Biosfeerreservaten beschermen niet enkel het milieu, maar ook de inheemse bewoners. Ze streven naar een duurzaam evenwicht tussen beide. In het nieuwe reservaat Dena in Iran leeft bijvoorbeeld een grote plattelandsbevolking, onder wie twintigduizend nomaden die vasthouden aan hun tradities. In Naha-Metzabok, in het Zuidoosten van Mexico leven meer dan 6.500 Tzeltales-, Choles- en Maya-Lacandon-indianen. Mexico krijgt er nog twee nieuwe reservaten bij: het vulkanische landschap rond de Popocatepetl, een belangrijk waterreservoir voor Mexico-Stad, en Maria's Eiland, dat een schat aan endemische diersoorten telt.

Ethiopische koffie
In Ethiopië zijn twee regio's voortaan beschermd door Unesco: Yayu en Kafa. Beide gebieden zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor de koffieplant. Het Yayuwoud heeft de grootste verzameling wilde koffieplanten ter wereld. Kafa is dan weer de bakermat van de koffieproductie door de mens; het woord `koffie' is ook een afgeleide van `kafa'. In Kafa werd de Caffea Arabica voor het eerst gecultiveerd door de mens, maar de plant is er nu bijzonder zeldzaam en ernstig bedreigd. Er zijn inmiddels met succes initiatieven gelanceerd die mens én milieu ontwikkelingskansen bieden.
Zimbabwe is het tweede Afrikaanse land dat er een biosfeerreservaat bij krijgt. Daar wordt veertigduizend vierkante kilometer land in de Zambezi-vallei beschermd.

Europa
Ook Europa krijgt nieuwe biosfeerreservaten. In Polen wordt het Tuchola-woud beschermd, een van 's lands grootste bosgebieden. Ongeveer zeventienduizend mensen leven er van het toerisme, de houtkap en de jacht.
In Slovenië worden Kozjansko en Obsotelje beschermd, bosgebieden tegen de grens met Kroatië. Er leven elf gemeenschappen, die zich toeleggen op ecologische landbouw, duurzaam toerisme en de verkoop van traditionele producten.
In Zweden wordt de Vanern-archipel in het grootste meer in Zweden uitgeroepen tot biosfeerreservaat. Daar leven zo'n zestigduizend mensen.

dinsdag 15 juni 2010

Jongeren vinden duurzaam belangrijk

Slechts 1 op de 10 jongeren vindt ons land duurzaam genoeg, terwijl driekwart vindt dat er geen groen mag worden opgeofferd voor asfalt. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF) onder 1000 jongeren.

Wat ook opvalt, is dat 43% van de jongeren bereid is om als volwassene zelf veel bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ze kiezen dan vooral voor het kopen van duurzaam geproduceerde artikelen (59 procent) en voor minder autorijden (55 procent). Slechts 9 procent is niet bereid later iets te doen. De verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving leggen jongeren vooral bij de overheid (72 procent), gevolgd door bedrijven (65 procent) en burgers (62 procent).

Duurzaamheid was nauwelijks een thema tijdens de afgelopen verkiezingen. De debatten stonden bijna geheel in het teken van de economische crisis. Maar jongeren tussen de 13-18 jaar blijken zich voor hun toekomst aanmerkelijk meer zorgen over natuur en milieu te maken dan over de gevolgen van de economische crisis.

Blotevoetenwandeling


Voor de liefhebbers van wandelen op blote voeten, organiseren coach en counsellor Katja Höhle-Dikken en André Donker van Natuurmonumenten op 26 juni 2010 in Drenthe een blotevoetenwandeling.

Katja Höhle-Dikken wandelt graag blootsvoets. Als fervent twitteraar deelde ze die voorliefde op twitter. Tot haar verbazing ontving ze vele positieve reacties. Een daarvan was van André Donker. Deze boswachter bij Natuurmonumenten bood spontaan aan haar te helpen bij het uitzetten van een blotevoetenwandeling in het NP Dwingelderveld in Drenthe

Op 26 juni 2010 vertrekt een groep wandelaars om 10.00 uur vanaf de weelderige tuin van Theehuys Anserdennen.

Wil je meewandelen op 26 juni 2010? Neem dan contact op met Katja Höhle-Dikken.

Schiphol krijgt vogelradarEen toestel van Royal Air Maroc moest recentelijk een noodlanding maken op Schiphol, nadat een motor was uitgevallen doordat er een groep grote vogels in was gevlogen. De luchthaven wil vooral grote groepen ganzen weren van het gebied rondom Schiphol, omdat zij een gevaar kunnen zijn voor landende en opstijgende vliegtuigen.

Schiphol gaat dit jaar proefdraaien met een vogelradar om de kans op vogelbotsingen te verkleinen. De radar is een aangepaste versie van het systeem Robin (radar observation for bird intensity), dat TNO eind jaren tachtig heeft ontwikkeld om de vliegbewegingen van vogels boven Nederland waar te nemen.

Twee maanden geleden zijn met TNO gesprekken begonnen over de inzet van de vogelradar, liet een woordvoerster van de luchthaven dinsdag weten. De aangepaste versie van het Robinsysteem kan ook de vliegbewegingen van vogels vlak boven de grond in de gaten houden, vanaf 1 meter boven het maaiveld.

Het systeem kan de vleugelslag van vogels detecteren, aldus onderzoeker Addy Borst van TNO in een toelichting. ,,Dit geeft een indicatie van de vogelsoort.'' Zo is bijvoorbeeld te zien of groepen ganzen rondvliegen. De aangepaste versie is al een halfjaar in gebruik in Den Helder, waar het de vliegbewegingen van wadvogels in de gaten houdt. Vooral biologen gebruiken deze informatie.

Robin is aanvankelijk ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht. Piloten kunnen tijdig worden gewaarschuwd bij vogelzwermen in de lucht. Het gaat dan om vogels boven een paar honderd meter.

Het aantal vogelbotsingen met vliegtuigen rond Schiphol is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. In 2008 telde de luchthaven nog vier aanvaringen per 10.000 vliegbewegingen waarbij vogels in de motoren van vliegtuigen belandden. In 2009 was dit aantal gestegen tot zeven.

zaterdag 12 juni 2010

BergplaasOp dit moment denkt u bij Zuid-Afrika misschien alleen aan het wereldkampioenschap voetbal, maar er is meer! In het hart van Zuid-Afrika, hoog boven de vlakten van Camdeboo, ligt Bergplaas Nature Reserve.

Bergplaas herbergt een oerkracht die in de hedendaagse maatschappij gemakkelijk vergeten wordt. Opgericht door Irene van Lippe-Biesterfeld in 2000, biedt Bergplaas Nature Reserve de mogelijkheid deze ‘Spirit of Nature’ te herontdekken. Gasten worden uitgenodigd deze te ervaren en een plek te geven in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In het najaar van 2010 wordt gestart met de ‘Bergplaas Wilderness Trail’. Deze trail biedt leiders en directeuren van bedrijven en instellingen een retraite in de natuur om hun leiderschap te ontwikkelen naar een duurzame toekomst. De trail wordt gecombineerd met persoonlijke coaching.

Over deze Trail en de andere activiteiten in Bergplaas Nature Reserve leest u meer op deze website. Wij nodigen u uit daarvan kennis te nemen. Indien u meer informatie wenst, kijkt u dan op de website: http://www.bergplaas.com/

vrijdag 11 juni 2010

Gratis kraanwater is beter

Het VARA-consumentenprogramma Kassa! voert actie voor gratis kraanwater in restaurants en andere horecagelegenheden. Die verkopen vaak 'nee' bij een verzoek om een gratis glaasje kraanwater bij het eten. Liever slijten zij je een (dure) fles 'bron'water. Maar juist die flessen en het vervoer ervan zijn enorm belastend voor het milieu.

Eetgelegenheden kunnen meedoen met de Kassa-actie. Als zij in hun restaurant of eetcafé kraanwater serveren kunnen ze dat kenbaar maken met de raamsticker 'Wij serveren gratis kraanwater'. Als klant kun je een actiekaartje achterlaten bij het restaurant waar gratis kraanwater wordt geweigerd.

donderdag 10 juni 2010

Enquête

Het zal u niet ontgaan zijn: op 22 mei was het Wereldbiodiversiteitsdag. Een mooie dag waarop er in heel Nederland speurtochten en activiteiten georganiseerd werden om aandacht te vragen voor het behoud van biodiversiteit.

Wat vond u van de Wereldbiodiversiteitsdag?
Stagiaire Lia Remmelzwaal wil graag weten wat u vond van 22 mei. Niet alleen om volgend jaar biodiversiteitsdag nóg mooier en beter te maken, maar ook om een goed verslag te maken voor haar opleiding.

Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit 16 korte vragen. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 5 minuten. Bovendien maakt u/jij kans op 1 van de 20 boeken ‘de Sprookjesspeurders’! Of win 2 vrijkaartjes voor Naturalis!

Om de vragenlijst in te vullen klikt u hier.
Voor kinderen is er ook een vragenlijst, klik maar eens hier.

woensdag 9 juni 2010

Nieuw kabinet moet duurzaamEen ware energierevolutie is volgens Greenpeace noodzakelijk in de Nederlandse politiek, evenals veranderingen om het landbouw- en visserijbeleid gezonder te maken.

Tineke Huizinga onderstreept het belang van meer samenhang en het aanbod van werkgevers, werknemers en milieubeweging om tot een nieuw duurzaamheidakkoord te komen, dat verder reikt dan klimaat alleen. Juist door de samenhang tussen klimaat, grondstoffen, ketens en biodiversiteit te laten zien en te versterken kan duurzaamheid main stream worden , aldus Huizinga.
Het huidige kabinet zal geen standpunt meer innemen over dit SER-advies. Dat neemt niet weg dat minister Huizinga het belangwekkende advies onder de aandacht zal brengen van haar collega's in het kabinet en waar mogelijk zal bevorderen dat het advies in de formatie een rol gaat spelen.

Mocht u nog zweven, kijkt u dan naar de Groene Ranglijst van Greenpeace.Zes lijsttrekkers gaan op de website van Greenpeace uit de kleren. Bij elk kledingstuk dat uitgaat, geven ze iets van hun werkelijke milieuplannen prijs. Uiteindelijk gaan ze helemaal met de billen bloot. Op hun achterste valt hun positie in de Groene Ranglijst te lezen.
GroenLinks voert de groene ranglijst van Greenpeace aan, gevolgd door de Partij voor de Dieren en D66.De PvdA komt op de zesde plaats uit, net boven het CDA.

De Groene Ranglijst is samengesteld op basis van de partijprogramma’s van de elf politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. De programma’s zijn getoetst aan de maatregelen die nodig zijn voor een schoon, milieuvriendelijk en duurzaam Nederland.

dinsdag 8 juni 2010

Papier


Een simpele manier om het milieu minder te belasten is het recyclen van papier. De productie van gerecycled papier kost 64 procent minder energie dan de productie van ‘nieuw’ papier. Als de helft van het papier in de wereld gerecycled wordt, besparen we 8,1 miljoen hectare bos: dat zijn zo’n 5,5 miljoen voetbalvelden.

Het beperken van 'papierconsumptie' kan onder andere door het opzeggen van de telefoongids. De meeste mensen zoeken adres- en telefoongegevens altijd op via internet.Volgens Kassa is de gids een papierverslindend medium, zeker omdat de gids bij ruim de helft van de ontvangers ongebruikt in de kast ligt te verstoffen.

Wie de telefoongids verspilling vindt en hem niet meer wil ontvangen, kan op de site van de telefoongids een opzegformulier voor de telefoongids invullen of een bon achterin de gids invullen en opsturen.

Nog meer ongewenst drukwerk, telefonische verkoop voorkomen? gebruik de opzeghulp van Genoeg.

maandag 7 juni 2010

Het grote energieboek voor duurzaam wonen

Voor wie alles wil weten over energiebesparing en verduurzaming van bestaande huizen en gebouwen is er nu "Het grote energieboek voor duurzaam wonen; kwestie van organiseren en doen!"
Dit boek van Teus van Eck leidt tot duidelijke conclusies en concrete aanbevelingen. Voor alle partijen die bij woningbouw betrokken zijn, kan het boek interessant zijn.

Het boek is voorzien van duidelijke cartoons en kan gedownload worden via de site van Teus van Eck. Het bestellen van een gedrukt exemplaar kan daar ook voor €15,-.

Mail & win
De Betere Wereld mag 5 exemplaren van dit boek weggeven. Mail je contactgegevens naar energie@debeterewereld.nl

vrijdag 4 juni 2010

Beagle vraagt aandacht voor biodiversiteit
Van 1831 tot 1836 maakte het schip de Beagle een reis rond de wereld. Charles Darwin was aan boord. De reis die de Beagle maakte wordt gezien als de belangrijkste reis die ooit werd gemaakt. Charles Darwin deed zoveel kennis en inzicht op dat hij het beeld van het leven op aarde ingrijpend veranderde. Hij schreef namelijk na deze reis het boek "On the Origin of Species" waarin hij betoogt dat het leven op aarde in ontwikkeling is en niet altijd hetzelfde is geweest.

Onlangs werd de route opnieuw gevaren door de VPRO, in samenwerking met Teleac en het Vlaamse Canvas. Ze voeren niet met de HMS Beagle maar met de clipper Stad Amsterdam, een varende studio waarop wetenschappers, kunstenaars en andere gasten aanmonsterden.
De centrale vraag gedurende de reis was: Hoe staat de aarde er nu voor? Hoe erg is het? Kunnen we als mensheid nog wat doen? Welke problemen verdienen onze aandacht als eerste?

In de 35e en laatste aflevering kwamen afgelopen zondag 30 mei alle afleveringen samen in een presentatie van Johan Rockström waarin hij de bevindingen van maandenlang onderzoek en analyse in een schokkende context plaatst. Dit doet hij aan de hand van de volgende negen natuurlijke processen, die fundamenteel zijn voor ons leven op aarde:
1. biodiversiteit
2. landverbruik
3. zoetwater
4. stikstofkringloop
5. ozonlaag
6. zuurgraad oceanen
7. klimaatverandering
8. chemische uitstoot
9. aërosollen atmosfeer

Voor ieder proces wordt een maximaal aanvaardbare waarde vastgesteld en bepaald wat de waarde op dit moment is. Naarmate de aflevering vordert, krijg je een steeds helderder inzicht in de huidige, alarmerende 'toestand van de aarde'.

Robbert Dijkgraaf claimt dat noodzakelijke veranderingen alleen haalbaar zijn als er "politiek leiderschap met visie" komt. Met andere woorden: we kunnen niet wachten tot de wetenschap alles zeker weet, we moeten nu handelen. De positieve bereidheid van het publiek om mee te werken aan niet minder dan de redding van de planeet heeft een groene Obama nodig.

De mensen van de Beagle erkennen de alarmfase waarin de planeet zich bevindt. Ze leggen hun vertrouwen in de wetenschap, roepen leiders op hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar uiteindelijk is het de schoonheid van de aarde zelf die ze hebben willen laten spreken.

Bekijk deze aflevering online, of kijk naar de herhaling op zaterdag 12 juni om 14:35u op Nederland 2.

donderdag 3 juni 2010

Goed nieuws over blikjes

Uit informatie van Stichting Kringloop Blik blijkt dat in Nederland maar liefst bijna 90% van alle bier- en frisblikjes wordt gerecycled. Nederland behoort hiermee tot de top van Europa. Bovendien blijft de kwaliteit van het blik daarbij nagenoeg hetzelfde. Door deze sterke recycleprestatie is voor de productie van nieuwe blikjes slechts 10% aanvullende grondstof nodig.

Jouke Schat, directeur Nederlandse vereniging Frisdrank, Waters en Sappen (FWS): ''Blikjes worden door de afvalverwerkingsbedrijven na de vuilverbranding met grote magneten weer teruggewonnen. Van consumenten wordt geen extra inspanning gevraagd en dat maakt blik tot een heel succesvolle duurzame verpakking.''

Jack Verhoek, directeur Centraal Brouwerij Kantoor (CBK): ''Als iedereen zijn blikje bier of fris na gebruik in de afvalbak gooit, kunnen we het aantal ton gerecycled blik nog verder verhogen. Door het hoge percentage hergebruik van blik doen industrie en consument dan samen iets heel moois voor het milieu. Wij zijn blij dat de deze week gestarte campagne 'Blik bij het gewone afval' van Stichting Kringloop Blik (SKB) consumenten daar bewust van maakt.''

Bron: ANP, Cbk.nl