maandag 21 juni 2010

Nieuwe Energie
Al in 2050 zou Nederland op volledig hernieuwbare energie kunnen en moeten draaien, volgens het duurzaamheidsoverleg politiek partijen (DOPP). Dit belangrijke initiatief door en voor burgers kunt u vinden op http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

risico
Er is een aanzienlijk risico dat de fossiele energiebronnen niet kunnen voorzien in de verwachte stijgende wereldwijde vraag naar betaalbare energie. Dit leidt tot prijsstijgingen, recessies, armoede, sociale onrust, geopolitieke spanningen en in het uiterste geval tot oorlog. Daarnaast leidt het huidige beleid tot een versterkte klimaatverandering met grote ecologische en economische schade tot gevolg.

uitweg
De enige uitweg is een vastberaden keuze voor de toekomst. Daarom moet er een versnelde omslag komen naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050. De jaarlijks energiebesparing wordt opgeschroefd naar 3% en de jaarlijkse groei in hernieuwbare energie wordt versneld naar 7%. Een omslag die veel van ons land zal vergen, maar ook belangrijke voordelen biedt in de vorm van ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu.

Verandering in technologie, economie en gedrag is nodig. Energiebesparing is aantoonbaar rendabel en vervanging van conventionele energie door hernieuwbare energie is technisch mogelijk. Alle geraadpleegde adviesbureaus en kennisinstellingen geven aan dat techniek niet zozeer het probleem is. Toch zijn er in de praktijk diverse drempels die de gewenste ontwikkeling tot op heden vertragen. De uitdaging is om de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden voor deze omslag te creëren. Burgers en bedrijven willen dat de overheid krachtig en inspirerend leiderschap in energietransitie toont. Een consistente lange termijn koers met een stevig en samenhangend pakket aan beleidsinstrumenten is nodig om drempels voor vernieuwing weg te nemen, ruimte te geven aan decentrale burger initiatieven en innovatief ondernemerschap. Dit kan door middel van een beproefd recept: de Deltawet. Maar dan voor Nieuwe Energie.

Een wettelijk vastgelegd teruglevertarief is daarbij cruciaal voor een consistent en stimulerend investeringsklimaat ten aanzien van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Ook de consequente invoering en stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door fiscale vergroening is essentieel. Een Nationaal Energietransitie Fonds bevordert de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie. De overheid dient te investeren in een energie infrastructuur die in alle opzichten klaar is voor de 21e eeuw. De uitdaging ligt in het realiseren van slim transport en waar nodig opslag van energie zodat het variabele hernieuwbare energieaanbod goed afgestemd kan worden op de vraag.

Duurzame energie wordt de standaard en fossiele energie wordt uitgefaseerd. Alle energieleveranciers in Nederland moeten wettelijk een toenemend aandeel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in hun energiemix hebben. Nieuwbouw van conventionele centrales is in economische en ecologische zin niet verantwoord en dus is een stop wenselijk vanwege de onomkeerbare effecten op de energiehuishouding. Als het marktinitiatief achterblijft dan dient de overheid de groei van hernieuwbare energieproductie te versnellen door grootschalige projectontwikkeling gevolgd door terugverkoop aan de markt. Nederland verzilvert de potentie om tot de wereldwijde top-10 in ‘clean-tech’ industrie te gaan behoren. Het subsidiestelsel wordt drastisch vereenvoudigd en verbeterd. Innovatienetwerken en -broedplaatsen worden gestimuleerd.

De overheid bevordert energie-efficiënt gedrag door onder meer een sterk verbeterd openbaar vervoer, strengere productnormen en verplichte toepassing van energiebeheer in gebouwen. Vergunningsaanvragen specifiek voor energiebesparende maatregelen dienen binnen zes weken te zijn afgehandeld, anders mogen de maatregelen worden uitgevoerd. Het goederenvervoer wordt aanzienlijk energie-efficiënter door zuinige voertuigen, verbetering van de binnenwaterwegen en Europese transportregels.

Onze ambitie is net zo groot als de uitdagingen waarvoor wij nu staan. Het realiseren daarvan zal een bijzonder grote inzet vragen van burgers, bedrijfsleven en overheid. De maatregelen zijn stevig, maar geen enkele natie is beter geworden door achterover te leunen. Als we onze welvaart en welzijn in de komende decennia willen zekerstellen, dan moeten we bereid zijn om de doodlopende weg van onze verspillende en vervuilende economie te verlaten en JUIST NU te kiezen voor de nieuwe energie die Nederland nodig heeft

Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen
Het duurzaamheidsoverleg politieke partijen (DOPP) is een samenwerkingsverband van 7 partijcommissies die zich binnen bestaande politieke partijen bezighouden met duurzame ontwikkeling:

* CDA Duurzaamheidsberaad
* ChristenUnie TPC Duurzaamheid
* D66 Platform Duurzame Ontwikkeling
* GroenLinks Milieunetwerk
* PvdA Landelijke werkgroep Milieu, Energie en Economie (LME2)
* SGP Wetenschappelijk Instituut Werkgroep Energie
* VVD Commissie Milieu & Duurzaamheid

De basis voor deze samenwerking is het besef dat duurzaamheidsproblemen (zoals klimaatverandering en olieschaarste) vragen om een pragmatische en effectieve strategie die partijoverstijgend is. Vanuit deze ambitie presenteerde het DOPP op 16 maart 2010 in Den Haag haar eerste partijoverstijgend voorstel om te komen tot een versnelde transitie naar volledig hernieuwbare energie. Dit voorstel is tot stand gekomen door een unieke “open-source” samenwerking van bovengenoemde politieke denktanks, waarbij experts en deskundigen op het gebied van energie en energietransitie afkomstig van adviesbureaus, brancheorganisaties, NGO’s, wetenschappers, kennisinstellingen, ondernemers en ambtenaren benaderd zijn om input te leveren. Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijk studies en ingediende papers. In totaal hebben 156 mensen actief aan dit partijoverstijgende document meegewerkt.

Klik op deze link om het volledige rapport (pdf, 1,4 MB) te downloaden: www.duurzaamheidsoverleg.nl/NL_krijgt_nieuwe_energie.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten